Personel Genel Müdürlüğü

Personel Genel Müdürlüğü
GÖREV

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADDE 109/B- (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/29 md.)

Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

1)Bakanlığın personel planlaması ve politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, Personel sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulunmak.

2)Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

3)Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek, (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına devredilmiştir.)

4)Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.